WCB ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ wcb@wcb.mb.ca ਤੇ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫੇਰ 204-954-4321 ਜਾਂ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1-855-954-4321 ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ।

 

Content Type